Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen. Hiervoor dient u een verlofformulier in te vullen, dat ondertekend dient te worden door u als ouder.

Extra vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel:

  • verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. De leerplichtwet gaat ervan uit dat er voldoende vakantieweken zijn om één gezinsvakantie per schooljaar te plannen. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 sub a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar;

  • verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Over een aanvraag tot en met tien dagen beslist de directeur, hierboven beslist de leerplichtambtenaar.

Geen reden voor verlof is:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkope periode;
  • omdat andere kinderen binnen het gezin vrij hebben;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

In de bijlagen zijn de richtlijnen toegevoegd.

Schoolverzuim

De school is alert op schoolverzuim: dagelijks nemen de leerkrachten de absenten in alle groepen op. Zij zullen de ouders van leerlingen die zonder kennisgeving afwezig zijn, benaderen en om de reden hiervan vragen. Mocht die reden onverhoopt onbekend blijven, dan moet de school van iedere afwezigheid melding maken bij het Bureau Leerplicht van de gemeentelijke dienst Onderwijs. In voorkomende gevallen kan de leerplichtambtenaar gegevens opvragen over schoolverzuim. De school werkt altijd mee aan een dergelijk verzoek.