Klacht indienen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie bespreekt u deze met de leerkracht van uw kind. We gaan ervan uit dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de leden van het management team en/ of directeur.

Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met de interne vertrouwenspersonen van de school: Joyce Stapelbroek. Zij is door het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne vertrouwenspersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

U kunt ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van stichting Veldvest: Ingrid Middelkoop bereikbaar via 06-14808633.
Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden.  Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. 
De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en bij de interne vertrouwenspersonen.

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. Namen, adressen en telefoonnummers vindt u in de schoolgids bij hoofdstuk 10.